Mutualistas Mutualista Imbabura 97 Mutualista Pichincha 95 Azuay 76